Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen tájékoztató a benaco.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) Adatkezelési szabályzata, amely a Weboldal látogatók (továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

1. Az adatkezelő adatai

Benaco Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 50.
Adószám: 10628511-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 160445
Kapcsolattartó neve: Péceli Péter
E-mail: benaco@benaco.hu

2. Az adatfeldolgozó adatai

SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 989642

3. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

3.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk:

    Az adatkezelés jogszerűsége

    (1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább     az alábbiak egyike teljesül:

    a)    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő     kezeléséhez;
    b)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik     fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések     megtételéhez szükséges;
    c)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
    d)    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek     védelme miatt szükséges;
    e)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány     gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
    f)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez     szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan     érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik     szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

3.2. Az adatkezelés célja

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire, ajánlatkérésére történő válaszadáshoz, szükség szerint a későbbiekben annak pontosításához
 • a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
 • a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető egy belső nyilvántartásban rögzíti, melyhez csak és kizárólag az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá. Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

3.3. A kezelt adatok köre

 

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A Weboldalon elhelyezett Üzenetküldő mezőben Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére bármilyen, a Weboldallal vagy annak tartalmával, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az üzenetküldés során Felhasználónak kötelezően a nevét, e-mail címét és telefonszámát kell megadnia.

Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amelyről a felhasználó tájékoztatást kap a Weboldalra való első belépéskor.

A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-k elhelyezését törölni, illetve letiltani szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál, vagy a Weboldalon a Süti tájékoztató oldalon a megfelelő tiltó gombra kattintva is megteheti.

 

3.4 A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

Ilyen a

 • kapcsolat felvétel során kezelt adat,
 • a rendelés feldolgozása során kezelt adat,
 • a számla kiállítása során kezelt adat (Számviteli törvény 169. § rendelkezése szerint),
 • az áru szállításához kapcsolódó adat,
 • a garanciális ügyintézéshez kapcsolódó adat,
 • a fogyasztóvédelmi panasz kezeléséhez kapcsolódó adat,
 • hírlevél kezeléséve során kezelt adat.

3.4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él; illetve a Felhasználó az Üzemeltetőtől kapott ajánlatra adott nemleges válasza esetén a megadott adatait Üzemeltető haladéktalanul törli.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Weboldal https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

6. Az adatkezeléssel érintett jogai

6.1 Átlátható tájékoztatás

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy áttekinthető, könnyen értelmezhető információkat nyújtson az adatkezeléssel kapcsolatban.

6.2 Hozzáférési jog

A Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezelésébe betekintsen, információkhoz hozzáférjen az alábbiak szerint:

 • adatkezelés célja,
 • érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatot közölték,
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

6.3 Helyesbítéshez való jog

Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő helyesbítse a pontatlan adatokat.

6.4 Törléshez való jog

Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó (érintett) jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

6.8 Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 33. cikk alapján jár el a Hatóság felé.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 33. cikk alapján jár el érintett felé.
Az érintett értesítésétől el lehet tekinteni az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 34. cikk (3) bekezdésének pontjai szerint.

Felhasználó (érintett) a fent felsorolt jogaival kapcsolatos tájékoztatást kérhet  Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az Üzemeltető (adatkezelő) a beérkezést követően 30 napon belül teljesíti.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weblap: www.naih.hu

Budapest, 2019. október 26.